Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Соціально-економічна історія Польщі

Бібліографічні записи (1 – 10 / 50)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. – Wrocław: Larchor: Wrocławskie t-wo miłośników historii, 2013. – 847 s.: il., fot., wykr., tab. – (Series I: Colloquia / Institutum historicum Universitatis Wratislaviensis ; 9)

[Арнольд С.] Проблема генезиса барщинного фольварка в Польше. – Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР, 1954 г., т. 19, с. 41 – 45.

[Бурста Ю.] Handel magnacki i kupiecki pomiedzy Siemiawą nad Sanem i Gdańskiem od końca 17 do połowy 18 w. – Roczniki dziejów spolecznych i gospodarczych, 1954, t. 16, s. 174 – 232.

[Вайнштайн Ж.] Marchands ottomans en Pologne-Lituanie et en Moscovie sous le regne de Soliman le Magnifique. – Cahiers du monde russe, 1994, № 35, p. 713 – 738.

[Валявендер А.] Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1450 – 1586. – Lw.: 1932, t. 1 = 2, 112 s.; 1935. t. 2 = 82, 391 s. – Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, t. 10, 11.

[Горн М. В.] Rzemiosło żydowskie na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich od wieku 12 do 1795 r. – «Studia i szkice historyczne», Wrocław, 1996, s. 27 – 32.

[Горн М. В.] Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1795 – 1850. – «Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich», Kraków, 1995, s.

[Греков Б. Д.] Сельская община в Галицкой Руси и Польше. – Средние века, 1946 г., т. 2, с. 244 – 252.

[Гульдон З.] Handel Polski z Mołdawią, Nowoserbią i Chersoniem w końcu 18 w. – «Polska, Prusy, Ruś», Gdańsk, Marpress, 1995, s.

(1)