Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кн. 46. 1562 - 1565.

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кн. 46. 1562 - 1565. – Мінск.: Бел Эн, 2006. – 280 с.: іл. 9.

Мова видання: білоруська

Історичний період: 1562 – 1565 рр.

Кніга запісаў 46 (копія канца XVI ст.)

Кніга Метрыкі BKЛ 46 уяўляе сабой унікальную гістарычную крыніцу, якая ўтрымлівае кампактныя і рэпрэзентатыўныя інфармацыйныя комплексы па чатырох асноўных рэгіёнах княства – Беларусі, Літве, Украіне і Падляшшы. У ёй запісаны разнастайныя дакументы, большасць з якіх выйшла з велікакняжацкай канцылярыі. Высокая інфармацыйнасць актаў кнігі метрыкі BKЛ 46 дае магчымасць прасачыць асаблівасці шляхоў развіцця асобных рэгіёнаў ВКЛ, правесці параўнаўчы аналіз палітычнага развіцця ВКЛ з Каронай Польскай і Расійскай дзяржавай. Вывучэнне гэтых дакументаў дазволіць асвятліць многія пытанні сацыяльна-эканамічнай, палітычнай і кулыурнай гісторыі BKЛ. Выданне пашырае базу крыніц для навуковага вывучэння мінулага вялікага рэгіёна Еўропы.

Категорії

Автор: Менжинський Валерій Станіславович (1954 р. –)

Предмет: Видання Литовської метрики